Disclaimer

Geldigheid van de informatie

Aan informatie welke in enige vorm op deze website wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Europese wetgeving wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU dat te raadplegen is op de website eur-lex.europa.eu. Nationale wetgeving is gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website wetten.overheid.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Mulder Onions B.V. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Mulder Onions B.V is het u niet toegestaan om de inhoud van de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Mulder Onions B.V geen zeggenschap. Mulder Onions B.V accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.